นโยบายการคืนสินค้า และการคืนเงิน*

 1. นโยบายการคืนสินค้า
  ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่สินค้าส่งผิดรุ่น หรือขนาด โดยไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ และยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า 

 

หมายเหตุ

– สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน และต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
– สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
– หากท่านรับสินค้าไปเกิน 3 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
– สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน หรือคืนไม่ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี
– กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance)
– สินค้าแถม

 1. วิธีการส่งคืนสินค้า
  เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ sales.kasetphan@gmail.com หรือทางไลน์ทางการ (Line Official Account) @kasetphan และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อบริษัทได้รับคำร้องของท่าน บริษัทจะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 2. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า
  กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ sales.kasetphan@gmail.com หรือทางไลน์ทางการ (Line Official Account) @kasetphan
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน
  หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะไปรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 4. การเปลี่ยนสินค้าใหม่
  ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7-15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า

หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย

 1. นโยบายการคืนเงิน
  ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้า โดยจะไม่ทำการคืนเป็นเงินสด ทุกกรณี

ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินส่วนต่างให้ กรณีที่ลูกค้าตัดสินใจรับสินค้านั้น (สินค้าที่ส่งผิดรุ่น/ขนาด) และสินค้านั้นมีมูลค่าต่ำกว่าสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อไปตอนแรก

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ

 1. สำเนาบัตรประชาชน และ
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซ็นสำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)​

*ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า